روزگار غریب تنهایی

روزگار غریب تنهایی

بازیچه

(( گفتم دوستت دارم تو خندیدی ))

((یعنی انقدر دوست دارم ها شنیدی که دوست دارم من برات گزافه گویست ))

بی کسی

اگر گفت عزیزم دوستت دارم یا که بهترینی

باور نکن عزیزم

چون تو مثل پلی که از روی تو میگذره تا به یکی دیگه برسه

همونجوری که از من گذشتی تا به اون برسی

*************************************

پست بعدی " بازیچه "

منو صدا نکن

گفتم نرو من هنوزم بعد این همه سال دوستت دارم با دستانش دستانم را فشرد

گفت خوب من هم دوسش دارم

پست بعدی " بی کسی  "

چرا با من

((گفتم چرا با من ! گفتم نرو تروخدا نرو من هنوزم بعد این همه سال دوستت دارم ))

حذف فرمت متن(( گفت قسمت نیس ))

(( گفتم خیانت را پای قسمت ننویس ))


ذهن خط خطی

چقدر سخته ! وقتی که عاشق کسی باشی

و بدونی حال و هواش برای کسی دیگه اس

منو داری

باز هم تنهایی به سراغم آمد

بعد از مدتی برایم یک همراه پیدا شد و  بهم خیانت کردیم 

تو در کنار او و من با یک نخ سیگار